Black Sea Waste
За Проекта
Проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ BSB552 се реализира по приоритет 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.
Проектът ще се изпълнява от Водещ партньор Фондация „Виа Понтика“, Бургас съвместно с община Бургас и партньори от Румъния – Университет на Констанца (Овидиус) и Грузия – Държавен университет на Тбилиси (Джавакашвили).
Основната цел на проекта e намаляване на замърсяването с отпадъци на Черноморския басейн, който се споделя от няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните потоци, в частност в представителни райони, чрез: компютърно моделиране на морските течения и разпространение на отпадъците, мониторинг на ключови замърсители и изпълнение на пилотни дейности за почистване на дефинирани предварително райони от морски отпадъци.
Продължителността на проекта е 30 месеца – от 17.08.2018 г. до 16.02.2021 г. Общият бюджет за целия проект е 580 335 евро.
Замърсяването на Черноморския басейн е проблем от международно значение. Основната цел на проекта е да се анализира натоварването на Черноморския басейн в конкретни представителни райони с отпадъци и да се проследят основните замърсяващи потоци и да се извърши почистване на отпадъците чрез разработените мерки в конкретен демонстрационен пилотен обект чрез иновативни методи. За да се постигне основната цел на проекта ще бъде извършено проучване на текущото състояние на Черно море в целевата зона и ще бъде оценено нейното натоварване с отпадъци, включително крайбрежните зони. Наличната информация за натрупаното количество отпадъци ще бъде събрана и анализирана. Ще бъде създадена обща база данни и ще се извърши оценка на степента на замърсяване. Научно е доказано, че натрупаните количества отпадъци се транспортират по протежение на основните потоци, които са пряко зависими от въздушните течения. Проектът има за задача да идентифицира основните потоци отпадъци, да ги свърже с въздушните и морските течения и да идентифицира потенциалните точки на концентрация на отпадъците. За постигането на тази задача ще бъде направена компютърна карта на разпределението на отпадъците, чиято цел ще бъде да се предвидят техните движения и потенциални места с най-висока концентрация. Моделът ще използва основните морски и въздушни течения, тъй като те имат по-малко колебания в посоката и интензивността си, като целта на компютърния модел е да се използва в редица бъдещи проучвания. Компютърната карта-модел ще спомогне за намирането точно на точките за концентрация на отпадъците. Въз основа на него ще бъдат избрани пилотни демонстрационни места за изпълнение на мерките, разработени по време на проекта, и иновативни подходи, които ще позволят проследимостта на резултатите. Ще бъдат установени точки на замърсяване, където ще са необходими съвместни трансгранични действия. Ще бъдат организирани трансгранични кампании за почистване. Целта е да се включат доброволци от различни възрасти, включително ученици, които ще бъдат насърчавани да обърнат специално внимание на проблема с морските отпадъци и възможностите за решаването им. Целта е да се постигне траен интерес на фокус групите и участниците и да се пробуди интересът им към запазване на морската среда в Черно море и да се постигне по-пълно разбиране и анализ на степента на проблема, свързан със замърсяването с морските отпадъци в Черноморския басейн. По време на изпълнението на проекта ще бъде разработена Методика за идентифициране на горещи точки и Насоки за екологосъобразно управление на морските отпадъци, както и документален филм за проекта.

Проект "Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море" (BSB552 RedMarLitter) се реализира с цел да се подобри екологичното състояние на Черно море като се намали количеството отпадъци в него и по крайбрежието.

Този сайт е изработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на сайта е отговорност само на Фондация "Виа Понтика" и не отразява позицията на Европейския съюз.